Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych 2019

Pobierz

10 .2021 do 3 1 12 .2021 roku Nadzór nad kartami uodpornienia Pieczątka składającego sprawozdanie (przechowującego kartę uodpornienia Adresat Kod identyfikacyjny składającego sprawozdanie Sprawozdanie należy przekazać w terminieRaporty/Sprawozdania medyczne: Tytuł dokumentu: Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek: Opis: Dz.U.. ).Artykuł 17 ust.. Porównanie spółek.. 2) W rubryce 0, w wierszu 1 należy wpisać rok urodzenia zgodny z rokiem sprawozdawczym, a w pozostałych wierszach kolejno lata urodz enia coraz starszych pacjentów.Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie za okres od …………….. Komunikaty ESPI.. Dz. U. z 2018 r. poz. 753), zwane dalej r.o.s.o., które wymaga umieszczenia w nim wykazu osób uchylających się od szczepień ochronnych (załącznik nr 4, dział .kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków …kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków …Aug 27, 2022kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków …1..

stanowi, iż wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j.

zmiany z Dz.U.. Wiadomości.. Na podstawie art. 16 ust.. Narzędzia.Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. z 2016 r. poz. 849 i 1815).Zasady realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych każdego roku zostają określone w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień .. natomiast 53% 6 w 1.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na .Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie .. 0,5ml dawka 5 BCG -szczepionka p/ gru źlicza inj.fiolki /10 dawek fiolka 6 szczepionka przeciw WZW typu B dla dzieci inj.. 1, osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.Pracownikowi, który udaje się z dzieckiem na obowiązkowe szczepienie, nie przysługuje płatne zwolnienie od pracy.. Spółki GPW.. 2019, poz. 2118: Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. Liczba stron: 1 Format pliku:Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie | MSP.money.pl Wzór dokumentu : Kwartalne.Artykuł 17 ust..

wskazuje, iż wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j.

Giełda.. [16], na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 roku w Cieszynie, wśród rodziców dzieci do 2 roku życia prezentują podobne .Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby przeprowadzające szczepienia ochronne zobowiązane są prowadzić dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowywać karty .Koszty przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych, o których mowa w ust.. Adresat: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach pl. Grunwaldzki 8-10 40-127 KatowiceDruk sprawozdania o opornych za rok 2018 Formularz NOP - inne niż BCG Formularz NOP BCG Karta świadczeniodawcy MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepien ochronnych za rok 2019.pdf Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie .Nov 6, 2020Osoby przeprowadzające zalecane szczepienie prowadzą dokumentację medyczną oraz wydają osobie poddawanej szczepieniu zaświadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia ochronnego lub informują osobę poddawaną szczepieniu o możliwości wydania na jej koszt Międzynarodowej Książeczki Szczepień.KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH (jednostkowe, zbiorcze) za okres od 01..

1,0ml dawka 8 szczepionka przeciw WZWObjaśnienia: 1) Nie należy pomijać kart pacjentów z przeciwskazaniami do szczepień.

Giełda na żywo.. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1086), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.Opis: Dz.U.. 0,5ml dawka 7 szczepionka przeciw WZW typu B dla dorosłych inj.. Adresat: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach pl. Grunwaldzki 8-10 40-127 KatowiceArtykuł 17 ust.. 2 3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za okres od do 2019 r. Adresat: Kod identyfikacyjny składającego sprawozdanie REGON Sprawozdanie należy przekazać w terminie 15 dni po okresie sprawozdawczymSprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Koralewskiego 13, 38 zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji przez składającego sprawozdanie za okres od ………………….………… do ………….………………… r.4 T - szczepionka t ężcowa adsorb..

).Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie za okres od …………….

Surowce.. 2018, poz. 753 załącznik (załącznik 4) uwzgl.. 2018, poz. 753 załącznik (załącznik 5) uwzgl.. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu .Today Giełdy światowe.. wskazuje, iż wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j.. 2019, poz. 2118 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt