Wymień cztery charakterystyczne cechy ustroju zsrr za rządów józefa stalina

Pobierz

Następnie polityka "PIERESTROJKI" czyli przebudowy i " USKRONIENIA" czyli przyspieszenia w ZSRR i jej rezultaty odwrotne od zamierzonych.Stalinizm jako forma totalitarnego ustroju społeczno gospodarczego i politycznego, najpełniej urzeczywistniona w realiach ZSRR [.]. charakteryzował się: [.]. nastawieniem na autarkię (samowystarczalność gospodarczą); sprowadzeniem marksowskiej idei zniesienia klas do fizycznej eksterminacji rzeczywistych i urojonych przeciwników i programową represyjnością: przekreśleniem elementarnych praw obywatelskich i ludzkich oraz ich gwarancji; stałym rozszerzaniem kręgu podejrzanych .W doktrynie przyjęło się, że wszystkie cechy państwa totalitarnego spełniały tylko: - III Rzesza Adolfa Hitlera, - Chiny Mao Zedonga, - ZSRR pod wodzą Józefa Stalina.. państwo prawa.. Kontrola władzy nad obywatelami 6.Okres odwilży to długotrwały proces zapoczątkowany przede wszystkim śmiercią Stalina w 1953 r., a następnie krytyką kultu jednostki w ZSRR.. Organizator Wielkiego Terroru w ZSRS w latach .. Dowiem się, czym był czerwony terror, komunizm wojenny oraz Nowa Polityka Ekonomiczna.. Z jego rozkazu w 1940 r. prawie 22 tys.Totalitarne elementy systemu rządów istnieją do chwili obecnej w Korei Północnej, III Rzesza Adolfa Hitlera,ZSRR pod wodzą Józefa Stalina Państwa autorytarne : Atatürka w Turcji, 1..

Praca domowa 1.Wymień w punktach cechy charakterystyczne państwa stalinowskiego.

Zapisano ją w każdej konstytucji państwa o takim ustroju.Jest to więc system rządów politycznych, w którym wszystkie gałęzie życia i zachowania społeczne kontroluje centralna władza Cechy państwa totalitarnego 1.. · GUŁAG - system obozów przymusowej pracy - ŁAGRY (1920- było ich 85, w 1923- 350) - dla ludzi pozbawionych praw oraz "wrogów ludu".cach między ZSRS a Niemcami, Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi i Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy, kolektywizacja, nacjonalizacja, paszportyzacja, indoktrynacja; zna następujące postacie: Józef Stalin, Wiaczesław Mołotow, Joachim von Ribben- trop; zna i rozumie podstawowe założenia polityki Sowietów wobec obywateli pol-30 grudnia 1922r.-utworzenie ZSRS 1924r.- śmierć Lenina i przejęcie władzy przez Stalina 1928r.- kolektywizacja rolnictwa w ZSRS -głód na Ukrainie -wielka czystka 23 sierpnia 1939r.. Sprawował rządy do 1944.XX Zjazd KPZR Po śmierci Stalina w 1953 r. walka o władzę rozgorzała pomiędzy Ławrentijem Berią a Nikitą Chruszczowem najwyższymi członkami KPZR.. Panowała zasada monopartyjności - władza należała do partii bolszewickiej, a parlament był jedynie dekoracją..

Będę potrafił wskazać na przykładzie ZSRR cechy państwa totalitarnego.

Jednak Polsce bezpośrednio po śmierci Stalina kurs władzy nawet się zaostrzył.. Jest on podstawową zasadą państwa demokratycznego.. Ostateczne starcie wygrał Nikita Chruszczow, który umocniwszy władzę od 1955 r. rozpoczął proces destalinizacji ZSRR.stalinizm, system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP (b) ( Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom .Totalitaryzm.. b) Ewakuowanie armii gen. Władysława Andersa z terytorium ZSRR.Do podstawowych cech demokratycznego ustroju, należy pięć zasad: zasada suwerenności narodu.. Rządy Stalina charakteryzują się niespotykanym wcześniej nasileniem terroru i rozbudową aparatu bezpieczeństwa, jak również przeprowadzeniem ambitnych, szeroko zakrojonych, ale jednocześnie zbrodniczych przemian w systemie społecznym i ekonomicznym ZSRR.. zasada poszanowania praw mniejszości.. Stalin urodził się w biednej rodzinie z pochodzenia był Gruzinem.. Propaganda komunistyczna 7.. Utworzenie ZSRR; 3.. Okoliczności przejęcia władzy przez J. Stalina i metody jej sprawowania; 4.. Rok 1917 w historii Rosji stał się niezwykle ważną datą.Przyczyny: Polityka: "GŁASNOSTII" czyli jawności to jedna z głównych przyczyn rozpadu..

Rosja jest państwem demokratycznym, federalnym, o republikańskiej formie rządów - art. 1 2.

Nie istniała opozycja, w ZSRR unicestwiano ją fizycznie.. 5 marca 1953 r. w Kuncewie k. Moskwy zmarł Józef Stalin, współtwórca ZSRS, komunistyczny dyktator odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi.. Sejm wybrał go regentem.. trójpodział władz.. Stosowanie terroru 4.. Terror komunistyczny i wielka czystka; 6. system monopartyjny; kult wodza i partii; cenzura, indoktrynacja obywateli, propaganda; zorganizowany aparat terroru (w ZSRR był nim NKWD)2.. Stosunki sowiecko-niemieckie w okresie międzywojennym i znaczenie współpracy tych państw; 8.Stalinizm - ukształtowany w latach 30.. 6.Podaj postanowienia układu w Rapallo, w Locarno 7.Podaj postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec.. Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa 3.. Po przyjrzeniu się tym dwóm przykładom możemy wyliczyć jeszcze inne cechy państwa totalitarnego: - kult wodza, - rozbudowany aparat represyjny,10.. Do uformowania się ustroju totalitarnego doprowadziły niekorzystne warunki polityczne (np. niesprawiedliwe wg Niemiec postanowienia traktatu wersalskiego), załamanie gospodarki (ZSRS) oraz kryzys ekonomiczny (Niemcy), który wiązał się ze wzrostem bezrobocia i wykluczeniem szerokich mas społecznych, np. kombatantów czy młodych mężczyzn.4.Wymień 3 cechy świadczące o tym, że : a)Trzecia Rzesza była państwem totalitarnym b)ZSRR był państwem totalitarnym 5.Czego dotyczyły ustawy norymberskie?.

Podstawowe cechy ustroju Federacji Rosyjskiej, które wyznaczają normy konstytucyjne to: 1.

Zasada suwerenności narodu.. Józef Stalin, sekretarz generalny partii komunistycznej, wyeliminował dawnych sojuszników i został niekwestionowanym przywódcą ZSRR.. Pozwoliła ona ujawnić zbrodnie przez NKWD, przez Stalina, miało to na celu uzdrowienie stosunków w państwie, jednak przyczyniła się do rozpadu ZSRR.. Przyjął formę totalitarnego ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego - woluntarystycznej autarkii .1934 - pocz ątek niepodzielnej dyktatury Stalina.. To za czasów Józefa Stalina przeprowadzono na wsi proces kolektywizacji rolnictwa (łączenie gospodarstw prywatnych w wielkie kompleksy państwowe) i "rozkułaczania" (fizycznej eliminacji najbogatszych chłopów).W 1929r.. Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).. Bezpośrednim pretekstem było: a) Zdymisjonowanie premiera Sikorskiego i powołanie nowych władz polskich na emigracji.. Kiedy przystąpił do partii bolszewickiej został, w 1912r.. Wyjaśnij, dlaczego system komunistyczny w ZSRS jest oceniany jako zbrodniczy.• wymienia charakterystyczne cechy polityki Stalina wobec społeczeństwa ZSRR • tłumaczy, czym był Wielki Głód • objaśnia, na czym polegało upaństwowienie gospodarki w Związku Radzieckim • przedstawia okoliczności powstania Związku Radzieckiego • na podstawie tekstu źródłowego opowiada o warunkach życia w łagrach • ocenia metody, jakie stosował Stalin, aby wymusić posłuszeństwo na mieszkańcach ZSRRJózef Stalin - jeden z największych zbrodniarzy XX w. Józef Stalin.. Cenzura umacniała ideologię i totalitarne państwo, służyć miał im też ściśle kontrolowany i zideologizowany ruch młodzieżowy.teoria o wrogu systemu - w ZSRR funkcjonowała teoria w myśl, której w państwie działały grupy, przeciwne komunizmowi; wrogiem systemu był więc kułak, Żyd, intelektualista itd.. Szerokie gwarancje państwa dla praw człowieka i obywatela - art. 2 3.Rada Państwa: 1) zarządza wybory do Sejmu, 2) zwołuje sesje Sejmu, 3) ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw, 4) wydaje dekrety z mocą ustawy, 5) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w innych państwach, 6) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych innych państw, 7) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, 8) obsadza stanowiska cywilne i wojskowe .Główne cechy Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo.. Cechy totalitaryzmu - przypadki: nazistowski i sowiecki Koncepcja totalitaryzmu Hannah Arendt (zakłada, i ż o zjawisku tym mówimy wtedy, gdy zachodzi wykorzystanie pa ństwa przez ruch totalitarny do realizacji projektu ideologii uniwersalnej - Niemcy Hitlera, ZSRR Stalina, Chiny Mao).Podstawy ustroju konstytucyjnego Rosji zawarte są w rozdziale pierwszym tego aktu.. członkiem Komitetu Centralnego.Podsumowując - cechą charakterystyczną systemu jakim był stalinizm była osoba dyktatora Józefa Stalina posiadającego pełnię władzy w państwie.. XX wieku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pod dyktatorskimi rządami Józefa Stalina system poglądów ideologicznych i sposób kierowania partią i państwem komunistycznym oraz jego gospodarką.. 1 III 1920 - Królestwo M. Horthy'ego na Węgrzech.. Funkcjonowanie gospodarki w ZSRR w okresie międzywojennym ; 5.. Poznam historię powstania ZSRR.. Polityka gospodarcza 1929 - 1941 r. Cechy charakterystyczne: gwałtowny rozwój przemysłu ci ęŜkiego kosztem innych dziedzin gospodarki, centralne planowanie, powszechne wykorzystywanie wi ęźniów.25 kwietnia 1943 r. Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na wychodźstwie.. Wszystkie najważniejsze decyzje o znaczeniu państwowym podejmowane były przez Zgromadzenie Ludowe.- Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej - władza należy do robotników, chłopów i żołnierzy; rząd stanowiła Rada Komisarzy Ludowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt