Elementy twórcze i retoryczne w rozprawce

Pobierz

Moim zdaniem dzieciństwo nie jest zawsze beztroskie.Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej jest oceniana wyłącznie w 3 pierwszych kategoriach (realizacja tematu, elementy retoryczne, kompetencje literackie i kulturowe).. JęzykRealizacja tematu, elementy retoryczne oraz kompetencje literackie i kulturowe w rozprawce Uczniowie, wybierając temat 1. w zadaniu 22., mieli rozważyć problem, czym lepiej kierować się w relacjach międzyludzkich sercem czy rozumem, oraz zilustrować argumenty przykładami z lektury obowiązkowej i z innego tekstu literackiego.Rozprawka jako wypowiedź retoryczna W artykule zajmuję się wyłącznie rozprawką.. - rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.. Uwaga: W 2021 roku uczeń będzie miał do wyboru albo rozprawkę, albo opowiadanie.John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i EurydyceMay 10, 2021Umiejętność tworzenia różnych form wypowiedzi, m.in. rozprawki, przemówienia, artykułu, opowiadania twórczego, ogłoszenia, notatki, zaproszenia, plakatu.. 4 Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt..

Elementy retoryczne .

- tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję - rozprawka, opowiadanie IV.. Według Janusza Kowala roz- prawka to "uproszczona szkolna forma rozprawy, której istotę stanowi pisemny wynik rozważań ucznia nad określonym problemem lub problemami rozpatry- wanymi z różnych punktów widzenia; prezentuje stanowisko piszącego wobec jakiejś sprawy"3.gatunkowa, elementy fantastyczne świata przedstawionego, charakterystyka pośrednia bohatera.. Wypowiedź o : charakterze twórczym (np. opowiadanie) Wypowiedź o charakterze : argumentacyjnym (np. rozprawka) Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważałTworzenie wypowiedzi argumentacyjnych zgodnie z zasadami logiki i retoryki domena publiczna Od wieków ceni się osoby mówiące pięknie, interesująco i poprawnie.. Pisanie rozprawki zacznij od dokładnego przemyślenia tematu, zajęcia stanowiska wobec problemu i opracowania planu wypowiedzi.. Dzieciństwo to beztroski czas.. Uczeń jest zobowiązany do oddawania do kontroli w wyznaczonym terminie.. Umiejętność analizowania i interpretowania nie tylko tekstów literackich, lecz także tekstów ikonicznych, czyli plakatów, obrazów, grafik, reklam… Umiejętność porównywania tekstów.Pozważ problem w rozprawce..

...Elementy twórcze / Elementy retoryczne : 2.

Dzieje się tak dlatego, że rozprawka jest rodzajem pracy naukowej - wymaga dogłębnego przemyślenia tematu, zaplanowania pracy i niezwykle logicznego rozumowania.anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje; 5) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, motta, puenty, punktu kulminacyjnego; 6) rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź, w tym wers, rym, strofę, refren, liczbę sylab w wersie;Uczeń ma do wyboru wypowiedź o charakterze argumentacyjnym (najczęściej jest to rozprawka, przemówienie lub artykuł) lub wypracowanie o charakterze twórczym (opowiadanie, kartka z dziennika czy pamiętnika).. Wiele naszych sukcesów życiowych zależy wszakże od umiejętności przekonywania rozmówców.Rozprawka jest formą wypowiedzi, która ma bardzo ściśle określone reguły kompozycyjne.. Rekomendacje: 1.. W arkuszu może pojawić się charakterystyczny .W zakresie wiedzy: Osoba, która zrealizowała przedmiot, zna i rozumie: osiągnięcia światowej nauki w ramach dyscypliny, w której odbywa się kształcenie, a także paradygmaty i kierunki rozwoju tej dyscypliny, w sposób, który umożliwia twórcze i nowatorskie ich rozwinięcie oraz ich weryfikację w ramach podejmowanychwymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych, wątek główny i poboczny, omawia zdarzenia wchodzące w skład akcji utworu odróżnia narratora od autora tekstu i bohatera utworu rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobowąw opisie dzieła sztuki uwzględnia treści symboliczne, pisze opowiadanie twórcze, podejmuje próbę charakteryzowania postaci literackiej, mówi o przeżyciach bohatera, z pomocą nauczyciela redaguje wypowiedź, w której formułuje logiczne argu-menty, opisuje wygląd, zainteresowania, postępowanie, omawia przeżycia,w rozprawce z pomocą nauczyciela formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, odróżnia przykład od argumentu, wnioskuje, stara się stosowad właściwe rozprawce słownictwo pisze proste opowiadanie odtwórcze i twórcze; wie, jak umieścid dialog w tekście stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobowązna elementy rytmizujące wypowiedź -wers, rym, strofa, refren, wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych, wątek główny i poboczny, omawia zdarzenia wchodzące w skład akcji utworu, odróżnia narratora od autora tekstu i bohatera utworu,1..

Elementy twórcze 2.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi• prezentuje w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, świadome stosuje retoryczne środki wyrazu • reaguje z zachowaniem zasad kultury na zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację • w rozprawce dobiera odpowiednie argumenty, w których odwołuje się do kontekstu Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie wskazanych w zadaniu elementów.Elementy retoryki.. (odwołanie się do lektur).. Logiczny układ zdarzeń.. (szeroko pojęta treść i jej uporządkowanie).. Realizacja tematu wypowiedzi 2.. 3.Elementy retoryczne: 5 p ów — praca sp 'a wszystkie wymagania na 5 p ów (argumentacja poglebiona, logicznie uporzqdkowana; argumenty odwolujqce sie do emocji, faktów .. w bibliotece, a dziçkl wiadomošciom, które tam zdobywala, pomagala Harry 'emu i Ronowi rozwiqzywaé zagadki, a takže wielokrotnie wybawila swoich pr:yjaciól opresji.. Kompozycja tekstu 5.. Wydawałoby się więc, że powinna być łatwa do napisania, jednak wcale tak nie jest.. Nie powtarzaj tych samych informacji we wstępie i podsumowaniu.. ZADANIE 1 /zaproszenie/ 0-3 Twoja klasa przygotowuje wystawę filatelistyczną starych znaczków pocztowych.- wzbogacić pracy pisemnej o elementy twórcze (w wypadku opowiadania) i retoryczne (w rozprawce); - zadbać o prawność ortograficzną, interpunkcyjną, językową w wypracowaniu; - rozpoznać w wypowiedzeniu części mowy (zaimek)..

Elementy twórcze 3. Kompetencje literackie i kulturowe 4.

Samokształcenie.. Prace domowe, referaty i inne formy aktywności zaplanowane przez nauczyciela w danym semestrze są obowiązkowe.. Kompetencje literackie i kulturowe: 0-2 p. .. opisać losy wybranego bohatera literackiego czy posłużyć się argumentami i przykładami z lektury obowiązkowej w rozprawce).. Jeżeli uczeń nie oddał pracy w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do zaliczenia jej w terminie ustalonym przez nauczyciela.. Wskazówki: 1.. KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI O CHARAKTERZE TWÓRCZYM 1.. Utrwalać umiejętność komponowania krótszych (zaproszenia) i dłuższych form wypowiedzi .Jeśli potrafisz wypisz ich przedstawicieli i podstawowe założenia, a następnie poddaj analizie sposób ich przywołania (środki stylistyczne, figury retoryczne) i zestaw z tematyką utworu (powinieneś dojść do wniosku czy są one przywołane wprost, by wzbogacić utwór, czy też może poddane w wątpliwość zostały ich założenia).1) omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji; (10) 2) rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej lub utworach fantasy; (7) 3)prace pisemne ( wypracowania) oceniane są według następujących kryteriów: - realizacja tematu wypowiedzi (zgodność treści z tematem i wyczerpanie tematu, oryginalność), - elementy twórcze (w wypowiedzi o charakterze twórczym, np. w opowiadaniu) / elementy retoryczne ( w wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, np. w rozprawce), - kompetencje …Elementy twórcze/retoryczne: 0-5 p.. Twórcze wykorzystanie treści lektury.. 2.SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt