Diagnoza rodziny przykład asystent rodziny

Pobierz

Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.. Podstawowe dane o rodzinie.. Stara się nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzi-nach zastępczych.Dekalog asystenta rodziny 10 zasad,których przestrzeganie, przyniesie satysfakcję zarówno rodzinom, jak i asystentom podejmującym się bardzo trudnej roli pomagania im w wywiązywaniu się ze swoich funkcji.. Asystent rodziny ułatwia rodzinom wypełnianie ról społecznych, w celu doprowadzenia do osiągnięcia fundamentalnej stabilizacji życiowej.. Asystent rodziny wykonuje swoje działania także we wszelkich instytucjach związanych z realizacją usługi.. "Choroby wieku dziecięcego" procesu implementacji asysty rodzinnej - wstępna diagnoza / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna.. rodzinę poddajemy ocenie za każdym razem, kiedy chcemy ustalić jej wpływ i związek z jakimś stanem rzeczy lub dokonać charakterystyki wychowawczej w celu zakwalifikowania do jakiegoś typu rodziny ocenianie …Opis sytuacji rodziny Nr 15/09/2015 DANE CZŁONKÓW RODZINY (imię i nazwisko) Katarzyna i Ludwik Kowalscy z córką Sarą (12.05.1999) i synem Tomkiem (1.09.2005).. Uważam, że rodzina jest najlepszym miejscem właściwego rozwoju dziecka.. 3.Metody jakie zastosowałam w poniższej diagnozie (przenikają się): - kwestionariusz wywiadu środowiskowego, - obserwacja bezpośrednia miejsca zamieszkania oskarżonego i jego rodziny, - obserwacja bezpośrednia zachowania oskarżonego i jego rodziny Mężczyzna, lat 24, w lutym 2004 roku dokonał, wraz z dwoma kolegami napadu na osiedlowy sklep..

Sytuacja rodziny ocena asystenta rodziny.

2 - 4 w godzinach od 7.00 do 21.00,. matko ŚWIĘTA KTO WAS ZATRUDNIA , DIAGNOZA RODZINY PO CZYM SPORZĄDZENIE PLANU PRACY TO BARDZO INDYWIDUALNA PRACA (INDYWIDUALNA MIEDZY INNYMI DLA TEGO ŻE KAŻDA RODZINA JEST INNA ) DODATKOWO WYMAGAJĄCA OPARCIA O W WIEDZĘ Z ZAKRESU WIELU NAUK POPARTYM OGROMNYM DOŚWIADCZENIEM .Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny.. Liczba rodzeństwa: jedna młodsza siostra.. 3.Asystent rodziny nie powinien wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach orazplan pracy przykładowy - Przemoc w rodzinie, Asystent Rodziny.. Rodzeństwo Agnieszki to starsza siostra Angelika (11 lat) i młodsza (1,5 roku).Izabela Krasiejko Akademia im.. Nazwisko i imi ę: ……………………………………………………………………….. (adres) ul.Brak wsparcia ze strony rodziny i partnera a trudna sytuacja materialna Mam syna (7 lat), od 4 lat nie żyję z jego ojcem, wpadł w alkoholizm, narkotyki,nie płaci .Oczekiwania rodziny w zakresie wspólnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji w rodzinie - s. 5 zależność oczekiwań od potrzeb świadomość potrzeby wyjścia ze "strefy komfortu" IV..

zasady pracy asystenta rodziny 1.

Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym / Barbara Kowalczyk .. Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład Podejścia Skoncentrowanego .Zasada autodiagnozy rodziny i jej członków - w czasie prowadzenia diagnozy rodzina powinna być traktowana podmiotowo, a nie jedynie jako "obiekt badawczy".. Asystent rodziny realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania rodziny oraz innych miejscach aktywności społecznej rodziny.. umiejętności, jakie wymaga się od osoby pomagającej to: umiejętność słuchania,zadań asystenta rodziny należą: •opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym, •opracowanie z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dzieckuDIAGNOZA SYTUACJI OSOBY/RODZINY uczestniczącej w realizacji programu aktywności lokalnej /PAL/ w ramach projektu "Otwórz się na siebie" sporządzona przez ASYSTENTA RODZINY Kutno, dnia .. /miejsce i data rozpoznania/ /nazwisko i imię Uczestnika/Uczestniczki projektu/ /adres zamieszkania/ASYSTENTURA RODZINY ASYSTENTURA RODZINY WSPARCIE I POMOC ∗Asystentura polega natowarzyszeniurodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem: mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, pomocy dalszej rodziny, społeczności lokalnej zasobów instytucjonalnych..

Matusiak E., Asystent rodziny.

Nowa osoba w systemie pieczy zastępczej, "Pracownik Socjalny w Terenie" 2012, nr 3 Szpunar M., Charakterystyka rodzin z wieloma problemami,7.. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie: 1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 2) terapii i mediacji; 3) usług dla rodzin z dziećmi, w .zasada wartościującego charakteru diagnozowania rodziny środowisko rodzinne staje się obszarem zainteresowania diagnozy pedagogicznej.. Jana Długosza w Częstochowie Diagnoza pedagogiczna w metodycznym działaniu asystenta rodziny Asystent rodziny jest nową służbą społeczną w systemie pomocy społecznej powołaną Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejw celu udzielenia wsparcia rodzinom przeżywającymAsystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.. "Śląsk", Katowice 2011.. Każdego traktuję jako podmiot, istotę odrębną i indywidualną.. 5).asystenta z rodziną Wsparcie rodziny w środowisku Uruchomienie interwencji instytucjonalnej Ocena kryzysu psychologicznego w rodzinie Diagnoza zasobów rodziny i czynników ryzyka Pierwszy kontakt z klientem Nie ma jednego najlepszego sposobu, by zacząć rozmowę.. Struktura rodziny:: ojciec zostawił rodzinę siedem lat temu, nie utrzymuje kontaktów..

Dane rodziny współpracującej z asystentem rodziny.

Agnieszka - 6-letnia dziewczynka wychowuje się w pełnej rodzinie.. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania rodziny oraz innych miejscach aktywności społecznej wskazanych przez rodzinę.. Dane osobowe rodziców/opiekunów dzieci (wła ściwe podkre śli ć) 1.1.. Asystent rodziny realizuje czynności, o których mowa w pkt.. Oboje rodzice maja wykształcenie zawodowe, matka (35 lat), obecnie na urlopie wychowawczym, ojciec (37 lat) pracuje w fabryce.. Oskarżony Marek T. nie założył rodziny, gdyż jak mówi, "nie mam szczęścia do kobiet" 3).. Diagnoza sytuacji rodziny z trudnościami w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych - s. 72. drhab.IzabelaKrasiejko Idea asystentury rodzinyTen sposób diagnozowania rodziny zdaje się być popularny w praktyce pedagogicznej.. Rodzina, w której Marek T. mieszka: wspólnie mieszka z matką oraz młodszą siostrą.. Kluczowe problemy ustalone w trakcie diagnozy - oceny sytuacji i uzasadnienie diagnozy /proszę wpisać wspólne uzgodnienia z klientem na temat problemów, które będą rozwiązywane w ramach współpracy z asystentem rodziny oraz informację o ewentualnychZresztą, jeśli Twój dokument nazywa się 'ocena sytuacji rodziny" a zawiera elementy diagnostyczne to i tak na jedno wychodzi:) Ja opisuję: informacje ogólne (skład rodziny, powód przydzielenia asystenta, dane personalne, nastawienie do współpracy), sytuację socjalno-bytową, sytuację zdrowotną, sferę opiekuńczo-wychowawczą, funkcjonowanie społeczne, wnioski ogólne (kierunek niezbędnych działań), zasoby środowiska lokalnego, rodziny i instytucjonalne.nych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.. Istnieje wiele propozycji dotyczących diagnozy typologicznej przykładem jest Jack Piekarski który wyodrębnił cztery typy rodzin: - środowisko wzorcowe (obejmuje tylko wzorcowe cechy rodziny) - śr. przeciętne (zbiór cech dominujących w danej zbiorowości)Etap I (1b) - Ocena / Diagnoza (Pogł ębienie wiedzy o sytuacji zwi ązanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie narz ędzia: obligatoryjne Rodzaj narz ędzia: specjalistyczne Wypełnia: pracownik socjalny z Klientem Sygnatura: OS_RzD_11 1.. Celem diagnozy rodziny powinno być rozpoznanie tła dysfunkcjonalności jednostki przez analizę indywidualnych cech i warunków funkcjonowania rodziny.ARKUSZ DIAGNOZY/OCENY SYTUACJI RODZINY.. 1.1 Sytuacja opiekuńczo - wychowawcza (czy wyst ępuj ą formy ograniczenia władzy rodzicielskiej, czy występuj ą zaniedbania higieniczne, żywieniowe, piel ęgnacyjne .Metody zastosowane w poniższej diagnozie: Kwestionariusz Wywiadu Środowiskowego, bezpośrednia obserwacja w miejscu zamieszkania oskarżonego oraz jego rodziny, bezpośrednia obserwacja zachowania się oskarżonego oraz jego rodziny Mężczyzna, lat 30, w kwietniu 2003 roku dokonał, wspólnie z trzema kolegami napadu na sklep osiedlowy.Dane rodziny współpracującej z asystentem rodziny Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………….. Dlatego diagnosta powinien dążyć do autodiagnozy rodziny i jej członków, doprowadzić przy jego współudziale do samopoznania przez rodzinę swoich walorów, sił, zasobów .OCENA OKRESOWA SYTUACJI RODZINY Za okres: …………………………………………………………… Imię i nazwisko asystenta rodziny.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt