Termin odpowiedzi na pytania pzp

Pobierz

1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę …Punktem na osi czasu wyznaczającym upływ terminu na złożenie przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, na który zamawiający jest zobowiązany udzielić …Temat: Termin na udzielenie odpowiedzi (po nowelizacji) Grzegorz Bebłowski: podzielam zdanie, iz będzie to 20.04.. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem …Mając na uwadze art. 38 ust.. 1 pzp wynika, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie …Pytanie: W jakim czasie mam obowiązek udzielić odpowiedzi na zapytania wykonawców, jeżeli przedłużony został termin składania ofert w związku ze zmianami siwz?Określono bowiem, że zamawiający będzie zobowiązany udzielić odpowiedzi, jeżeli zapytanie wpłynęło do jego w terminie najpóźniej 4 dni przed upływem terminu …Kalkulacja uwzględnia odpowiedź UZP na pytanie: "Jak należy ustalić termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje zamawiającego do …Zgodnie z art. 89 ust.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) (dalej: "ustawa Pzp"), Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później …Zgodnie z art. 284 ust..

4 art. 8 stanowi jednak, że " termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa …- termin na składanie zapytań do SIWZ - art. 38 ust.

1 pkt 7a ustawy pzp, zamawiający w przypadku, gdy wykonawca nie wyraża zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą, jest zobowiązany ją …• Udzielenie odpowiedzi w terminie: • nie późniejniż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo • nie późniejniż na 4 dni przed upływem terminu …Dlatego, np. przy obliczaniu terminu na zadanie pytań do SIWZ w przetargu nieograniczonym, odpowiedzi na wątpliwości trzeba szukać w art. 43 ust.. 2 kc nie uwzglednia się …Regulacja ta nie została zmieniona w stosunku do ustawy Pzp z 2004 r. Ust.. jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie na 2 dni przed upływem składania ofert, to jeżeli ten termin składania ofert jest w środę, to …wu terminu na dokonanie czynności, o której mowa w art. 14 ust.. 1 w związku z art. 14 ust.. 1 pzp, jak i na wniesienie odwołania lub przystąpie-nia.. Biorąc pod uwagę 111 par.. 2 ustawy …Powyższe rozbieżności interpretacyjne oraz problemy praktyczne dostrzegł wreszcie ustawodawca, który w nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. 7 dotychczasową treść art.Pytanie: Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający …Dniem tym będzie więc dzień, w którym upłynął termin do udzielenia odpowiedzi na pytania (6, 4 lub 2 dni przed tso)..

Jeżeli natomiast wartość zamówienia jest …Pytania zadane przez Państwa zostały uogólnione, a następnie zostały na nie przygotowane odpowiedzi.

Analogiczne bowiem rozwiązanie jak … 2 ustawy Pzp w postępowaniach prowadzonych w progach krajowych zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później …15 lut 2021, 08:30 Odpowiedź na pytanie uczestnika webinaru: "Czy cena oferty i sposób jej obliczenia (kalkulacja ceny ofertowej) mogą stanowić tajemnicę …Przyjrzyjmy się teraz, w jakim terminie zamawiający powinien udzielić odpowiedzi na pytania wykonawców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt