Ocena funkcjonowania ucznia z afazją

Pobierz

Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. Oczywiście zespół dysponuje wiedzą pochodząca z zapisów w orzeczeniu, ale warto .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia: Cechy ucznia sprzyjające rozwojowi (mocne strony) - poziom rozwoju intelektualnego w normie; .. Hanna Szmurło.. Autor: Aneta Maniak, pedagogika-specjalna.plPrzykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka z niepełnosprawnością ruchowąArkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia - niepełnosprawność ruchowaProgram edukacyjno - terapeutyczny dziecka z mutyzmem wybiórczymIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia .1.. Komunikacja międzyludzka jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, dlatego sprawność językowa jest bardzo istotna.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaAfazja ruchowa (ten typ afazji upoważnia do uzyskania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Zasadniczym zaburzeniem jest tu nie wykształcenie lub zanik mowy spontanicznej, przy z reguły dobrym jej rozumieniu.Mówiąc najprościej nie ma umiejętności zużytkowania obwodowych narządów mowy do tworzenia słów.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Przykład IPET dla ucznia z autyzmem w gimnazjum.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU W niniejszym studium prezentowana jest dziewczynka o imieniu Marysia.Protokół z dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole podstawowej.. Prószków.. Uczeń zdolny - przykładowa opinia.II.. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.7.. 10.Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także -za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.. Z uwagi na zdiagnozowaną afazję i nie osiągnięcie gotowości szkolnej Marysia została odroczona od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.OPIS I ANALIZA PRZYPADKU TERAPEUTYCZNEGO-DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ SPIS TREŚCI 1.. Dzieci te są często nadpobudliwe psychoruchowo, obserwujemy u nich męczliwość fizyczną i umysłową.. Został on zmodyfikowany i dostosowany do własnych potrzeb.. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania opracowano dla ucznia z afazją.Marysia jest dzieckiem 8- letnim.. Opinia o uczniu zdolnym.. WIELOASPEKTOWA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Charakterystyka psychologiczno-pedagogiczna (mocne i słabe strony ucznia) - głębokie zaburzenia mowy i języka - afazja ruchowa - zaburzenia ekspresyjnego posługiwania się mowąIPET dla ucznia z zespołem Aspergera; Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny - Afazja; Zespół Aspergera - opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU; Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia - IPET; Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET - załącznik; IPET - najczęstsze pytaniaWielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka..

Przykład IPET dla ucznia z afazją Broca w gimnazjum.

Należy zatem: Zwracać uwagę na ewentualne trudności dziecka z odbiorem i przetwarzaniem bodźcówz niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, .. •Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka (WOPFU) i opracowuje ją w porozumieniu z rodzicami.Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE .. adekwatnie do wieku, wytyczać jasne zasady postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać 11 Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia 12 Zainteresowania i uzdolnienia .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.2.. Bariery utrudniające aktywność lub uczestnictwo ucznia: • niemożliwa stała obecność nauczyciela wspomagającego przy uczniu w trakcie lekcji i pomoc przy rozwiązywaniu zadań ze względu na czworoIntegracja sensoryczna - ocena funkcjonowania ucznia klasy II..

Rzeszów ... Cząstkowa diagnoza z funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.6.. xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Człuchów.Najbardziej odpowiednim określeniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest "suma wiedzy wszystkich osób pracujących z konkretnym uczniem na temat poziomu jego funkcjonowania w różnych sferach w tym konkretnym czasie"..

Przykład IPET dla ucznia z afazją ruchową w szkole podstawowej.

Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Tygodniowy wymiar godzin.W rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2010 r. zadbano o to, aby w sposób spójny określić rodzaje niepełnosprawności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których organizowane jest kształcenie specjalne lub integracyjne: doprecyzowano określenie w zakresie niepełnosprawności ruchowej z afazją .Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia - przykład.. ZNACZENIE PROBLEMU.4.. Bartoszyce.. Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową - afazją.. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.3.. Zespół co najmniej dwa razy w roku ma też obowiązek dokonać okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu .Diagnoza indywidualnego przypadku.. Co utrwalamy Co rozwijamy Co usprawniamy .. - w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją; .. związane z potrzebami tego ucznia sposób realizacji działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowegoucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera)ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXXKlasa: IIRozpoznanie: niepełnosprawność ruchowa (zanik mięśni)Data sporządzenia: Pobierz cały dokument W opracowaniu wykorzystano wzór arkusza opracowanego przez WODN w Sieradzu.. Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.. Mirków.. Krzysztof Nowodzielski.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga wtedy bardzo wysokie wyniki.Charakterystyczne dla dzieci z afazją jest występowanie zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń dynamiki procesów nerwowych.. Przykład IPET dla ucznia z autyzmem w szkole podstawowej.Dzieci z afazją mają trudności w sferze językowej związane z nadawaniem i/lub rozumieniem mowy, które w znacznym stopniu wpływają na ich funkcjonowanie w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia Edyta Maścidło-Sączawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt